Kameravalvonnan tietosuojaseloste

(Päivitetty 5.12.2023)

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuojaasetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Koskelantalot Oy 052905-5
Postiosoite:   Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä
Käyntiosoite: Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimitusjohtaja Maarit Lastumäki
Postiosoite: Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä
puh. 050 558 0235
koskelantalot(at)taidekaupunki.fi

3. Rekisterin nimi

Kameravalvonta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa rekisterinpitäjän omistamalla kiinteistöllä tapahtuneiden rikosten ja ilkivallan sekä muiden väärinkäytösten selvittämistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Kameravalvonnan rekisteri muodostuu valvontakameroiden digitaalisista kuvatallenteista. Rekisteriin tallentuvaa kuvaa ei seurata aktiivisesti.

Tietojen julkisuus ja salassapidettävyys:

Tiedot eivät ole julkisia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle ilman laissa olevaa perustetta.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät:

Digitaalisessa muodossa oleva rekisteri on suojattu salasanalla. Rekisteriin tallentuu tieto kuvattavasta valvonta-alueesta sekä kuvan tapahtumien päivämäärästä ja kellonajasta. Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetista riippuen enintään 60 vrk, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pitempää aikaa esim. johtuen säilytysaikana tulleesta rikosta tai vahingontekoa koskevasta ilmoituksesta. Siinä tapauksessa tallenne säilytetään rikoksen selvittämiseksi tarvittavan ajan. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Rekisterin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Kiinteistön kameravalvontajärjestelmän tallentuvan materiaalin katseluun on siihen oikeutetulla mahdollisuus vain valvontajärjestelmän toimittaneen yrityksen tiloissa.

B. Manuaalinen aineisto:

-manuaalista aineistoa ei kerry

9. Rekisteriin tallennettavien informointi

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta” -kylteillä. Lisäksi tallennuspaikoilla on pyynnöstä nähtävillä rekisteriseloste.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan ja löytyvät oheisesta linkistä: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet

  • tietojen tarkastusoikeus
  • tietojen korjaaminen ja poistaminen
  • tietojen käsittelyn rajoittaminen
  • tietojen siirto-oikeus
  • vastustamisoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tietonsa kerran vuodessa maksutta. Korvausta voidaan periä, jos henkilö käyttää tarkastusoikeuttaan toisen kerran vuoden aikana.

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen korjaamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan.

Muissa tapauksissa korjauspyyntö osoitetaan:

Koskelantalot Oy
Toimitusjohtaja Maarit Lastumäki
Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä