Sähköisen lukitusjärjestelmän tietosuojaseloste

(Päivitetty 5.12.2023)

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuojaasetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Koskelantalot Oy 052905-5
Postiosoite:   Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä
Käyntiosoite: Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimitusjohtaja Maarit Lastumäki
Postiosoite: Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä
puh. 050 558 0235
koskelantalot(at)taidekaupunki.fi

3. Rekisterin nimi 

Sähköinen lukitusjärjestelmä (ILOQ-lukitus)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Vuokralaisten, työntekijöiden ja muiden rekisterinpitäjän omistamissa tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen, yhtiön omaisuuden suojaaminen sekä avainten käyttäjätietojen hallinta.

5. Rekisterin tietosisältö

ILOQ-avainhallintarekisteri sisältää avainten käyttäjien henkilötiedot, nimi, osoite, palveluntuottajien työntekijöiden tehtävänimike, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Avaimen käyttörekisteriin tallentuu kronologisesti lokitietona kussakin lukossa käytetyn avaimen numero. Tiedot poistuvat automaattisesti vanhimmasta päästä tallennuskapasiteetin täyttyessä.

Tietojen julkisuus ja salassapidettävyys:

Tiedot eivät ole julkisia. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Avaimen käytön mukainen sähköisen lukitusjärjestelmän kautta tuleva tieto.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle ilman laissa olevaa perustetta.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät:

Rekisterin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä.

Rekisteriin kertyviä tietoja ei arkistoida, ellei ole erityistä syytä säilyttää tietoja pitempää aikaa esim. johtuen säilytysaikana tulleesta rikosta tai vahingontekoa koskevasta ilmoituksesta. Siinä tapauksessa tallenne säilytetään rikoksen selvittämiseksi tarvittavan ajan.

B. Manuaalinen aineisto:

-manuaalista aineistoa ei kerry

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan ja löytyvät oheisesta linkistä: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet

  • tietojen tarkastusoikeus
  • tietojen korjaaminen ja poistaminen
  • tietojen käsittelyn rajoittaminen
  • tietojen siirto-oikeus
  • vastustamisoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tietonsa kerran vuodessa maksutta. Korvausta voidaan periä, jos henkilö käyttää tarkastusoikeuttaan toisen kerran vuoden aikana.

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen korjaamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan.

Muissa tapauksissa korjauspyyntö osoitetaan:

Koskelantalot Oy
Toimitusjohtaja Maarit Lastumäki
Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä